laupäev, 18. aprill 2020

Esitlus “Parimad praktikad”

Arendusprojekti kavand


ARENDUSPROJEKTI ÜLDOSA
Projekti läbiviija (kool)
Hummuli Põhikool
Projekti meeskond (juht ja teostajad)
Evelin Tiivel
Merle Koskelainen
Projekti nimi 
Mõisapargi uuendus QR koodidega
Läbiviimise periood
15.05.2020-31.05.2021

ARENDUSPROJEKTI KIRJELDUS
Projekti vajalikkus
(probleemi(de) kirjeldus, mida projektiga soovitakse lahendada)
Hummuli mõis oma säilinud interjööri elementide ja läheduses asuvate Põhjasõja lahingu paikadega on alati huvi pakkunud turistidele. Neile objektidele võiks lisanduda ka park oma liigirohke puittaimestikuga. Algselt oli pargis üle 100 erineva puu- ja põõsaliigi. Aja jooksul on mitmed liigid hävinud, allesolev on määratud aga 2002 aastal märgistatud märgid on kahjuks kõik kadunud.
Ühtlasi oleks park heaks looduse tundmaõppimise kohaks nii Hummuli kooli õpilastele kui kõigile loodushuvilistele. Sellest tulenevalt on plaanis uuesti puu- ja põõsaliigid märgistada QR koodidega.

   Projekti eesmärk/eesmärgid õppijast lähtuvalt (mida antud projekt annab õpilastele? mida nad projekti lõppedes rohkem teavad/oskavad?)
  1.  võimaldada Hummuli kooli õpilastel ja teistel huvilistel tundma õppida erinevaid puittaimede liike
  2. kaasata õpilasi projekti läbi viima, võimalus ka õpilastel kasutada digivahendeid 
  3. projekt valmib 8.klassi grupi loovtööna, mille käigus märgistatakse esialgselt u 20 puu- ja põõsaliiki. Projekti tehes areneb koostööoskus, laieneb silmaring.
  4. Arenevad digipädevused: 
1. Areneb info- ja andmekirjaoskus:
Oskab otsida infot erinevatest veebipõhistest andmebaasidest ja keskkondadest. Oskab kasutada erinevaid otsingumootoreid ning erinevaid failiformaate. Õppija oskab otsida, sirvida, filtreerida erinevaid materjale digikeskkonnas.
2. Andmete, info- ja digisisu hindamine:
Õpib hindama kriitiliselt allikate usaldusväärsust. Tunneb ära faktipõhised allikad.Olemasoleva materjali kasutamine koos uue lisamaterjaliga antud loovtöö puhul.Iga QR koodi taha kompaktne lühikokkuvõte/õppeülesanne.
3. Andmete, info ja digisisu haldamine:
Oskab avada, salvestada erinevaid failitüüpe, haldab digikeskkonda, hoiab korras oma digimaterjalid, loob kaustasid, oskab salvestada materjale erinevatele seadmetele ja keskkondadesse (füüsilised seadmed, pilveteenus). Oskab pildistada ja säilitada vajaminev materjal, töödelda pilte.
4. Suhtlus ja koostöö digikeskkonnas:
Meeskonnana suhtlemine digivahendeid kasutades: sõnumid, e-post, veebiarutelud. Oskab valida vastavalt olukorrale sobivat suhtluskeskkonda- distantssuhtlus tervele meeskonnale korraga (õpilased, õpetaja).
5.            Andmete info ja digisisu jagamine:
Oskab jagada infot ja faile digikeskkonnas korrektselt ja sobivate vahenditega. Kasutab erinevaid veebikeskkondasid, sotsiaalvõrke.
6.            Viisakas käitumine digikeskkonnas:
Jälgib suhtlus- ja käitumisnorme erinevates digikeskkondades.Vastutab oma väljaütlemiste eest.
7.            Digitaalne identiteet:
Piirab, jälgib, kaitseb oma andmeid ja mainet digikeskkonnas.Oskab kasutada privaatsusseadmeid, teab andmete avalikustamise tagajärgedest.
8.            Digisisu arendus:
Oskab luua üksi ja koos meeskkonnaga vormindada arvutiga loovtööd vastavalt kooli vormistusjuhendile. Oskab koostada lühiesitluse oma loovtööst digitaalselt.
9.            Autoriõigused:
Teab, mis on plagiaat, oskab viidata erinevatele oma töös kasutavatele allikatele vastavalt kooli vormistusjuhendile ning teab autorikaitse nõuetest/viitamata jätmisest.
10.         Antud loovtöö puhul QR koodide tegemise oskus. Valminud töö lisamine avalikule veebilehele- kooli koduleht, valla koduleht.

      Projekti kavandatav sihtgrupp / sihtgrupid
      Sihtgrupp    
     Osalejate arv
  1. õpilased
50
2.            turistid
3.            õpetajad
14
4.            kohalik kogukond

Projekti tegevuskava
Tegevuse kirjeldus
Aeg
Vastutaja(d)
  1. materjali koostamine
kuni oktoober
Merle,Evelin, õpilased, loodusainete õpetaja
2.            puude- ja põõsaste märgistamine
kuni märts 2021
loodusainete õpetaja, loovtöö juhendaja, õpilased
3.õpilastele tutvustamine
aprill 2021
loovtöö tegijad
4.
5.
6.

Projekti jätkusuutlikkus (selgitada, kuidas projekti tegevusi planeeritakse jätkata või kuidas saab projekti tulemusi kasutada ka pärast projekti lõppu)
Kool on liitunud Mõisakooli projektiga, turistid ja huvilised saavad tutvuda pargiga. Õpetajad saavad kasutada õuesõppe tundides. Avalik kasutus. Vajadusel saab uuendada, täiendada terve pargi piires.

Projekti riskianalüüs
Võimalikud riskid projekti elluviimisel
Kavandatav abinõu riski maandamiseks
  1. QR koodide kadumine
Kerge uuendada, koodid on juba loodud
2.            Huvi vähesus
Reklaam kooli ja valla kodulehel
3.            Projekti maht on mahukas
on kaasatud õpetajad ja õpilased

 Projekti tulemusnäitajad/indikaatorid (mille põhjal on võimalik hinnata, kas eesmärgid on saavutatud?) 
Indikaator
Õpilased kasutavad digivahendeid loodusõpetuse tundides ja õueõppes
Loodushuvilised on huvitatud mõisapargist


ARENDUSPROJEKTI EELARVE
Kulu liik
ühik
hind
kogus
summa
1.
paber
pk
5
1
5
2.
printeri tooner
tk
85
1
85
3.
lamineerimine
pk
15
1
15
4.
reklaam
0
5.
6.
7.
8.
Summa kokku
105